PhD Fellows

Tuvia

Tuvia Singer

PhD Fellow

 

נושא המחקר שלי הוא "לאומיות, רגיונליזם וקוסמולוגיה: מיעוטים וזרים בסיפורי עם גרמניים במאה התשע-עשרה" ובו אני עוסק בבדיקה השוואתית של דמויות מיעוטים וזרים כמו יהודים, "צוענים" ושוואבים בסיפורי-עם גרמניים מהמאה ה19 – תוך התמקדות באוספים של האחים יעקב ווילהלם גרים ולודוויג בכשטיין.